Voorwaarden

Algemene voorwaarden Blister & High Visibility Verpakkingsindustrie

Edisonweg 11 - 6101 XK Echt; Nederland; T: +31 475 390550; ; info@ecobliss.com

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtspersonen binnen de Ecobliss Group, waaronder Ecobliss Holding BV, Ecobliss Blisterproducts BV en andere gelieerde entiteiten die deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaren.
Gedeponeerd door Ecobliss Blisterverpakkingen BV onder nr. 12054156 bij de Kamer van Koophandel te Limburg, Nederland op 10 juli 2017 Alle entiteiten die deze Algemene Voorwaarden dragen worden hierna aangeduid als 'Leverancier'.

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Leverancier zaken en/of diensten van welke aard dan ook aan Afnemer levert. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Afnemer bij het aanvragen van een aanbieding verstrekte gegevens, tekeningen etc., waarvan Leverancier als juist mag uitgaan. Alle door Leverancier verstrekte tekeningen, modellen, catalogi, prospectussen, schema's en opgaven van capaciteit, maten en gewichten en alle overige door Leverancier verstrekte gegevens zijn indicatief en niet bindend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Leverancier alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de technische knowhow van Leverancier, het marketingconcept, verpakkingsconcepten, ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, software, ideeën en oplossingen van Leverancier en door hem gedane aanbiedingen. . Deze documenten, knowhow en/of informatie blijven eigendom van Leverancier en mogen niet zonder zijn uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond of anderszins worden gebruikt, ongeacht of daaraan kosten in rekening zijn gebracht bij Afnemer. Afnemer is gehouden dergelijke zaken op eerste verzoek aan Leverancier te retourneren.

Artikel 4: Overeenkomsten

 1. Overeenkomsten, hoe ook genaamd, komen eerst tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Leverancier.
 2. Van een dergelijke uitdrukkelijke aanvaarding blijkt een schriftelijke bevestiging van Leverancier, dan wel doordat met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.
 3. Klant is verantwoordelijk om te controleren of het bevestigingsdocument in overeenstemming is met de aanbieding en/of overeenkomst. Indien er afwijkingen zijn, dient de Klant dit binnen 48 uur na ontvangst van de bevestiging te melden. In ieder geval is het bevestigingsdocument leidend en wordt de order uitgevoerd conform het bevestigingsdocument.
 4. Overeenkomsten gesloten met ondergeschikte werknemers van Leverancier binden laatstgenoemde niet voor zover deze deze afspraken niet schriftelijk heeft bevestigd. Ondergeschikte werknemers zijn in dit verband alle werknemers en personeelsleden die geen volmacht hebben.

Artikel 5: Tijdstip en plaats van levering

 1. De door Leverancier opgegeven levertijden, fabricagetermijnen en termijnen waarbinnen diensten zullen worden verricht, gelden steeds bij benadering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De levertijd gaat in op het laatste van de volgende momenten:
  A. de datum van totstandkoming van de overeenkomst; of
  B. de datum op de door de Leverancier verstrekte inkooporderbevestiging; of
  C. de datum van ontvangst door de Leverancier van de Klant van de documenten, informatie, monsters, testmaterialen, etc. die nodig zijn voor de uitvoering van de bestelling; of
  D. de datum van ontvangst door Leverancier van het bedrag dat op grond van de overeenkomst voor aanvang van de werkzaamheden dient te worden vooruitbetaald.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de datum van levering van fysieke goederen de datum waarop deze goederen de fabriek of het magazijn van de Leverancier in Nederland of het magazijn van zijn onderaannemer verlaten in het geval van rechtstreekse verzending naar de Klant.
 3. De levertijden worden verlengd met de periode waarin de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of bemoeilijkt door omstandigheden die niet aan Leverancier kunnen worden toegerekend.
 4. De leveringsverplichting kan worden opgeschort gedurende iedere periode waarin Afnemer nog aan enige verplichting jegens Leverancier heeft voldaan. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde betreffende verlenging van leveringstermijnen, wordt de leveringstermijn verlengd met de duur van enige vertraging aan de zijde van Leverancier als gevolg van het niet nakomen door Afnemer van enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst uit te voeren of alle medewerking te verlenen die van haar kan worden verlangd met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Vertraging in de levering van goederen of in het verlenen van diensten geeft de Klant niet het recht om schadevergoeding te vorderen, de overeenkomst te ontbinden of enige verplichting die hij op grond van de overeenkomst heeft na te komen.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt Leverancier zich het recht voor om in gedeelten te leveren of de diensten in gedeelten te leveren. Indien dergelijke leveringen of diensten geacht worden te zijn gedaan of verricht op grond van afzonderlijke overeenkomsten, zijn op elk van die overeenkomsten deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 7. Indien Leverancier het vervoer van goederen naar Afnemer op zich neemt en dit transport organiseert of laat verzorgen, zullen de gemaakte kosten aan Afnemer in rekening worden gebracht. Ongeacht de gemaakte afspraken met betrekking tot vracht- en andere kosten en ongeacht welke partij de verzending regelt, gaat het risico van de verkochte zaken te allen tijde over op de Klant op het moment dat de zaken de fabriek en/of het magazijn verlaten. Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het bedrag te boven gaat dat hij van de vervoerder en/of verzekeraar mocht ontvangen in verband met verlies of schade tijdens het vervoer, en zal zijn vordering op de vervoerder of verzekeraar aan de Klant cederen op diens verzoek. verzoek.

Artikel 6: Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in de lokale valuta van Leverancier, exclusief BTW en exclusief eventuele andere belastingen, invoerrechten, heffingen etc.
 2. Alle prijzen zijn af fabriek, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Leverancier is gerechtigd geoffreerde en/of overeengekomen prijzen evenredig te verhogen met aanpassing van de verschuldigde BTW, in geval van verhoging na de offerte of totstandkoming van de overeenkomst van de kosten van materialen, grondstoffen of arbeid, transportkosten, of van overheidsheffingen of invoerrechten, en voorts in geval van verhoging van inkoopprijzen als gevolg van enige verandering in de waarde van de toepasselijke valuta als gevolg van een verandering in de wisselkoers of anderszins, en tenslotte indien de Klant wijzigingen in zijn bestelling aanbrengt die voor Leverancier hogere kosten met zich meebrengen dan op basis waarvan de aanbieding is gedaan.
 4. Indien geen prijs is overeengekomen, gelden de actuele prijzen, gebaseerd op de kosten van machines, materialen en lonen op de dag van aanbieding.

Artikel 7: Betaling

 1. De Klant zal facturen betalen in overeenstemming met de daarin vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling dient Klant facturen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. Alle betalingen dienen zonder enige korting en/of verrekening te geschieden op de overeengekomen wijze. Afnemer heeft nimmer het recht, om welke reden dan ook, betaling op te schorten of (vermeende) vorderingen op Leverancier in mindering te brengen.
 3. Leverancier heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen voor leveringen of deelleveringen.
 4. Indien Afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en is hij, zonder enige ingebrekestelling en vanaf de vervaldatum van de factuur(en), rente verschuldigd gelijk aan art. 6:119 a BW of de wettelijke rente plus 2% over het openstaande bedrag. Indien Afnemer na aanmaning of ingebrekestelling in gebreke blijft met de betaling, kan Leverancier de vordering ter incasso uit handen geven, in welk geval Afnemer naast het volledig openstaande bedrag gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, inclusief kosten berekend door externe deskundigen en die vastgesteld door de Rekenkamer. Door de Klant gedane betalingen wanneer hij ingevolge het hiervoor in dit artikel bepaalde in verzuim is, strekken eerst in mindering op de verschuldigde gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, vervolgens op de rente en ten slotte op de hoofdsom.

Artikel 8: Montage, installatie en service van apparatuur

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt apparatuur gemonteerd, gedemonteerd en in bedrijf gesteld tegen de gebruikelijke tarieven.
 2. De medewerkers aan wie dergelijke werkzaamheden zijn opgedragen beperken deze werkzaamheden tot de door Leverancier geleverde apparatuur en/of de apparatuur die bij de opdracht is geleverd. Leverancier is niet aansprakelijk voor werkzaamheden die gepaard gaan met montage, demontage en inbedrijfstelling van apparatuur die niet onder de opdracht vallen.
 3. Onder montage, demontage en inbedrijfstelling vallen niet meerwerk, met name werkzaamheden op het gebied van elektra, luchtvoorziening, loodgieterswerk, grondwerk, metselwerk, funderingen, timmer- en schilderwerk en overige werkzaamheden van bouwkundige aard. Dergelijke werkzaamheden zijn geheel voor rekening en risico van de Klant.
 4. Afnemer dient ervoor te zorgen dat op het moment van aankomst van de medewerker van Leverancier voor de uitvoering van de werkzaamheden, de montage/inbedrijfstellingsmiddelen aanwezig zijn op de montageplaats. Indien intern transport van apparatuur vereist is, is de tijdige uitvoering hiervan de verantwoordelijkheid van de Klant en voor rekening van de Klant.
 5. Afnemer dient ervoor te zorgen dat Leverancier gedurende de gehele duur van de werkzaamheden ongestoord kan werken. Daartoe dient Afnemer er onder meer voor zorg te dragen dat benodigdheden als perslucht, elektriciteit, tilhulpmiddelen (plus vakbekwaam personeel) aanwezig zijn in de ruimte waarin de werkzaamheden moeten worden verricht, tenzij uit de aard van de werkzaamheden anders blijkt overeenkomst. Tevens dient de Klant zorg te dragen voor het voorzien van de benodigde gereedschappen en assistentie en zorg te dragen voor de instructie van de monteurs. Ook het tijdig aansluiten van apparatuur op elektrische voeding, luchttoevoer, watertoevoer etc. is in alle gevallen de verantwoordelijkheid van de Klant en voor rekening van de Klant.
 6. Afnemer dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor geschikte woonruimte, deugdelijk sanitair en eventueel andere voorzieningen die op grond van de ARBO-wet vereist zijn voor de medewerkers van Leverancier.
 7. Indien de apparatuur niet naar behoren en zonder onderbreking kan worden gemonteerd, gedemonteerd of in gebruik kan worden genomen of indien deze werkzaamheden anderszins worden vertraagd door omstandigheden die niet zijn toe te rekenen aan Leverancier, heeft Leverancier het recht de daaruit voortvloeiende meerkosten tegen het geldende tarief aan Afnemer in rekening te brengen. in die tijd. Alle onvoorziene kosten zijn voor rekening van de Klant, in het bijzonder: kosten gemaakt doordat de montage niet tijdens de gebruikelijke daguren kan plaatsvinden; en B. reis- en verblijfskosten die niet bij de prijs zijn inbegrepen.
 8. De Klant dient bij oplevering van de werkzaamheden aanwezig te zijn en te controleren of de werkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd. De Klant dient desgevraagd ook het servicerapport te ondertekenen. Klachten over de uitvoering of duur van de werkzaamheden die worden ingediend nadat het montagepersoneel is vertrokken, worden niet in behandeling genomen, tenzij de opdrachtgever aantoont dat hij een gebrek redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken bij oplevering van de werkzaamheden. Afnemer dient in dat geval binnen acht dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk te reclameren bij Leverancier en Leverancier in de gelegenheid te stellen het eventuele gebrek te herstellen, mits de melding binnen de garantietermijn geschiedt. De Klant dient de aard van het gebrek en de wijze waarop dit is vastgesteld te vermelden.

Artikel 9: Klachten

 1. Klachten betreffende zichtbare gebreken met betrekking tot de levering van verpakkingsmaterialen, verpakkingscomponenten, gereedschappen en machineonderdelen dienen binnen twee werkdagen na levering per aangetekende brief, fax of e-mail aan Leverancier te worden gemeld.
 2. Klachten betreffende overige gebreken met betrekking tot de levering van verpakkingsmaterialen, verpakkingsonderdelen, gereedschappen en machineonderdelen dienen binnen 14 dagen nadat deze gebreken zijn of redelijkerwijs kunnen zijn, schriftelijk, per aangetekende brief, fax of e-mail aan Leverancier te worden gemeld, maar niet later dan binnen zes maanden na levering van het product.
 3. Indien Afnemer het hiervoor in dit artikel bepaalde niet nakomt, verbeurt hij iedere aanspraak die hij op Leverancier ter zake van de betreffende gebreken mocht hebben.
 4. Klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend.
 5. Afnemer verliest elk recht op grond van een gebrek indien hij niet binnen de hiervoor genoemde termijnen heeft gereclameerd en/of Leverancier niet in de gelegenheid heeft gesteld de gebreken te herstellen.
 6. Tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk specifieke kwaliteitsafspraken zijn gemaakt, is het document Ecobliss Algemene Acceptatiecriteria van toepassing bij geschillen over de kwaliteit van verpakkingsmaterialen.

Artikel 10: Garantie op apparatuur en reserveonderdelen

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de garantieperiode met betrekking tot apparatuur de periode vermeld in de offerte van de apparatuur, of beperkt tot de garantieperiode die door de onderaannemer van Leverancier wordt gegeven. De garantieperiode overschrijdt in ieder geval nooit een periode van één jaar na levering van de apparatuur en/of reserveonderdelen van de apparatuur.
 2. In het geval van een defect aan de apparatuur of een reserveonderdeel van de apparatuur, heeft Leverancier het recht om de Klant volledig te crediteren voor de teruggave van het defecte onderdeel, om het defecte onderdeel te repareren of om een ​​nieuw onderdeel te leveren. In alle gevallen valt alleen het fysieke onderdeel onder de garantie, geen arbeidskosten, verzendkosten, reiskosten of andere kosten voor het vervangen van het onderdeel.
 3. Afnemer is verplicht eventuele door Leverancier gegeven verbeterinstructies op te volgen en dient toegang tot en tijd voor reparaties, inspecties, verbeteringen en vervangingen van de apparatuur te garanderen. Eventuele extra kosten die het gevolg zijn van onvoldoende bereikbaarheid of werkruimte worden aan de Klant in rekening gebracht.
 4. De garantie vervalt indien Leverancier niet in de gelegenheid is gesteld verbeteringen en/of vervangingen aan te brengen. Alleen als zich een bedrijfsveiligheidsrisico voordoet of om grotere schade te voorkomen, mag de klant het defect zelf repareren of laten repareren. Dit dient in alle gevallen te gebeuren in overleg met Leverancier en na ontvangst van schriftelijke goedkeuring van Leverancier. Alleen indien specifiek overeengekomen komen de kosten voor rekening van Leverancier.
 5. De garantietermijn van eventuele vervangende onderdelen en/of verbeteringen is gelijk aan die van de oorspronkelijke levering, maar zal de garantietermijn van de oorspronkelijke levering niet overschrijden. De garantie vervalt bij wijzigingen aan de apparatuur die niet door Leverancier en/of zonder schriftelijke toestemming zijn uitgevoerd, onoordeelkundig gebruik, onjuiste montage of inbedrijfstelling door Afnemer en/of derden, gebruik van ongeschikte middelen, ongeschikte typen van brandstof, niet schone en/of droge lucht, draaien van de apparatuur op een hoger toerental dan bedoeld en ontworpen, onjuiste instellingen, chemische, elektrochemische of elektrische invloeden voor zover niet aantoonbaar toe te rekenen aan Leverancier, nalatigheid met betrekking tot bedienings- en onderhoudsinstructies, eventuele aanpassingen of werkzaamheden door de Klant en/of derden, en invloeden van door derden geleverde onderdelen.
 6. De garantie geldt niet bij normale slijtage en ook niet bij voortgezet gebruik na het optreden van een defect. De garantie is alleen van toepassing indien de Klant aan al zijn (financiële) verplichtingen jegens Leverancier heeft voldaan.

Artikel 11: Eigendomsovergang

 1. Voor de eigendomsverkrijging door Afnemer van de door Leverancier geleverde of nog te leveren zaken geldt een opschortende voorwaarde. De eigendom van de goederen gaat pas over op Afnemer nadat alle bedragen die Afnemer aan Leverancier verschuldigd is uit hoofde van gedane leveringen of verrichte werkzaamheden, inclusief rente en kosten, volledig aan Leverancier zijn betaald.
 2. In geval van bewerking, verwerking, samenvoeging of vermenging van de goederen met goederen van derden, of verkrijging van de eigendom van de goederen door specificatie, wordt Leverancier, voor zover rechtens mogelijk, eigenaar van de aldus ontstane goederen. Tot dat moment is Afnemer niet gerechtigd de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust door te verkopen of met enig beperkt recht te bezwaren, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf.
 3. Afnemer is verplicht de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust ten behoeve van Leverancier identificeerbaar te houden of identificeerbaar te maken en deze gescheiden te houden van elkaar en van de overige zaken die Afnemer onder zich heeft. Indien Afnemer enige verplichting jegens Leverancier uit hoofde van de overeenkomst met betrekking tot de verkochte zaken of uit te voeren werkzaamheden niet nakomt, is Leverancier gerechtigd deze zaken terug te nemen zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.
 4. Afnemer machtigt Leverancier om zich toegang te verschaffen tot de plaats waar deze goederen zich bevinden. Leverancier heeft het recht om de kosten die gemoeid zijn met het terugnemen van de goederen bij Afnemer in rekening te brengen.

Artikel 12: Opdrachtannulering en projecteinde

 1. De klant kan een bestelling van goederen en/of diensten onder de volgende voorwaarden en voorwaarden annuleren:
  A. De opzegging geschiedt schriftelijk en omvat goede opzeggingsgronden. Of dat het geval is, is uitsluitend ter beoordeling van Leverancier.
  B. Leverancier stemt ermee in de werkzaamheden zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk te staken. Indien gewenst en indien mogelijk zal Leverancier bestellingen bij onderaannemers annuleren.
  C. Alle kosten voor grondstoffen, onderhanden werk, engineering- en/of ontwerpwerk, arbeidskosten, componenten, halfvoltooide artikelen, overhead, enz. tot het moment van overeengekomen annulering zijn voor rekening van de Klant.
  D. Alle kosten die voortvloeien uit de annulering van de bestelling zelf zijn voor rekening van de Klant.
  e. In het geval van standaardapparatuur en niet-klantspecifieke apparatuur stemt de klant ermee in om de eventuele redelijke kosten te betalen die de leverancier maakt als gevolg van de annulering.
 2. Indien gedurende een periode langer dan 24 maanden geen nabestelling van verpakkingsmaterialen is verstrekt, heeft Leverancier het recht zich te ontdoen van alle gereedschappen die verband houden met de productie van die verpakkingsmaterialen. Dit is ook van toepassing indien de Klant voor dat gereedschap (gedeeltelijk of volledig) heeft betaald.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor door Afnemer geleden schade die rechtstreeks en uitsluitend te wijten is aan grove schuld en/of kwade opzet van Leverancier, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waarvoor Leverancier aansprakelijk is. verzekerd of redelijkerwijs verzekerd behoorde te zijn gezien de in de branche geldende gebruiken. In alle gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het orderbedrag waarop de schade betrekking heeft. Er moet rekening worden gehouden met de volgende beperkingen:
  A. Gevolgschade (storingen en andere kosten, gederfde inkomsten etc.), door welke oorzaak dan ook, indirecte schade, schade toegebracht aan derden komen niet voor vergoeding in aanmerking. Indien hij dit wenst, dient de Klant zich tegen dergelijke schade te verzekeren.
  B. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.
  C. Het door de Leverancier te vergoeden verlies of de schade wordt beperkt als de door de Klant te betalen prijs klein is in verhouding tot de omvang van het door de Klant geleden verlies of de schade.
  D. Leverancier is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, geschiktheid, naleving van wet- en regelgeving, voortvloeiend uit ontwerp- en/of adviesdiensten en ideeën/oplossingen voor verpakkingsmaterialen, verpakkingscomponenten, verpakkingsontwerpen, verpakkingsoplossingen, verpakkingsmachines die worden geproduceerd en geleverd volgens ontwerpen, tekeningen of andere instructies van de Klant. Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor zaken, onderdelen of componenten die door Afnemer aan Leverancier zijn geleverd ter verwerking of uitvoering van een order of die in overleg met Afnemer zijn ingezet.
 2. Afnemer vrijwaart Leverancier tegen alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens Leverancier betreffende het gebruik van door Afnemer verstrekte tekeningen, modellen of andere goederen en is aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende kosten.

Artikel 14: Overmacht

 1. Indien Leverancier een overeenkomst na het sluiten ervan niet kan uitvoeren als gevolg van omstandigheden waarmee Leverancier bij het sluiten van de overeenkomst niet bekend was, heeft Leverancier het recht te verlangen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat manier waarop prestaties nog steeds mogelijk zijn. Leverancier heeft voorts het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten en zal niet in verzuim zijn indien hij tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen als gevolg van omstandigheden die op de datum van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en die buiten zijn macht liggen. Omstandigheden die redelijkerwijs niet te voorzien waren en waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, zijn onder meer wanprestatie van toeleveranciers van Leverancier in de nakoming van hun verplichting, brand, stakingen, werkonderbrekingen, verlies van de te verwerken materialen of import- of handelsverboden.
 2. Leverancier is niet gerechtigd de uitvoering op te schorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of indien de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden duurt, in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat een der partijen recht heeft op vergoeding van de geleden schade of worden opgelopen. Indien Leverancier gedeeltelijk aan zijn verplichting heeft voldaan, heeft hij recht op een evenredig deel van de overeengekomen prijs op basis van de reeds verrichte werkzaamheden en de gemaakte kosten.

Artikel 15: Verzuim, opschorting en beëindiging

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden, indien:
  A. Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor Afnemer voortvloeit uit een met Leverancier gesloten overeenkomst;
  B. de Klant in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd, dan wel indien de onderneming van de Klant is gestaakt of geliquideerd; of
  C. op geleverde goederen waarvan de eigendom niet of nog niet op de klant is overgegaan, wordt bij de klant beslag gelegd. Afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en Leverancier heeft het recht zonder dat enige ingebrekestelling is vereist naar keuze van Leverancier de uitvoering van de overeenkomst met ten hoogste drie maanden op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. geheel of gedeeltelijk, zonder dat Leverancier tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is en onverminderd eventuele andere rechten van Leverancier.
 2. In de gevallen bedoeld in (a), (b) en (c) hierboven, zal elke vordering die Leverancier heeft of verkrijgt op de Klant onmiddellijk en ineens opeisbaar zijn.
 3. Indien de Leverancier gerede twijfel heeft over de solvabiliteit van de Klant, heeft hij het recht:
  A. de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de twijfel naar het redelijk oordeel van Leverancier voldoende is weggenomen; en/of
  B. vooruitbetaling of deugdelijke zekerheid van de Klant te verlangen en te ontvangen, alvorens de uitvoering van de overeenkomst voort te zetten.
 4. Bij gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door Afnemer heeft Leverancier in alle gevallen recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van de schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan Afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Leverancier verrichte prestaties en heeft Leverancier volledig recht op betaling van reeds verrichte prestaties.

Artikel 16: Toepasselijk recht

 1. Alle overeenkomsten worden voornamelijk beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving zonder beperking van het recht van de Leverancier om de voorwaarden hierin af te dwingen in het land waar de Klant zich bevindt en zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Rechtbank van Roermond, Nederland. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zullen niet van toepassing zijn, evenmin als enige toekomstige internationale regeling betreffende de koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de reikwijdte door partijen kan worden uitgesloten.
 2. Bij het zakendoen met onze partners kan Leverancier persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Leverancier besteedt veel zorg aan het beheer van (persoons)gegevens. Leverancier handelt te allen tijde volgens de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze Privacyverklaring.